Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Kạn

Trong những năm trở lại đây, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có bước phát triển đáng kể. Đặc biệt việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến (TTHT) tỉnh Bắc Kạn đã góp phần tích cực vào việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, góp phần thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp.

Hệ thống HNTH trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm phục vụ đáp ứng cho việc tổ chức hội nghị giữa các cơ quan Trung ương với tỉnh, huyện, giữa các cơ quan tỉnh với các đơn vị huyện, giữa các huyện với các huyện trong và ngoài tỉnh theo nội dung tổ chức hội nghị thông qua hệ thống HNTH trực tuyến của tỉnh.

Để sử dụng có hiệu quả hệ thống Hôi nghị THTT, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống  Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Kạn. Theo đó:

Nguyên tắc tổ chức cuộc họp trên hệ thống HNTH

Nguyên tắc chung: Hệ thống HNTH trực tuyến của tỉnh được sử dụng trong tất cả các cuộc họp, tập huấn thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu triệu tập của đơn vị tổ chức hội nghị.

Các cuộc họp sau được tổ chức trên hệ thống HNTH trực tuyến của tỉnh là:

- Các cuộc họp do Tỉnh ủy tổ chức;

- Các cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức;

- Các cuộc họp, tập huấn theo chuyên đề, chuyên ngành do các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tổ chức.

- Các cuộc họp giữa hai đơn vị cấp huyện, thị tổ chức.

Mục đích, yêu cầu, thành phần tham dự và thời gian tổ chức cuộc họp: Do cơ quan, đơn vị có yêu cầu tổ chức từng cuộc họp xác định dựa trên nội dung phải giải quyết trong cuộc họp.

Trong quá trình diễn ra họp Hội nghị truyền hình:

Tại điểm cầu trung tâm:

- Cán bộ vận hành thiết bị HNTH trực tuyến phải tập trung để vận hành tốt  các thiết bị phục vụ phiên họp.

Tại các điểm cầu cuối Hội nghị:

- Các cán bộ phụ trách phòng họp HNTH tại các điểm cầu cuối có trách nhiệm phối hợp với cán bộ điều khiển tại điểm cầu trung tâm điều chỉnh hình ảnh, âm thanh, ánh sáng trong phòng họp đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ cuộc họp.

Trách nhiệm quản lý và bảo quản các thiết bị đầu cuối và đường truyền của hệ thống HNTH

Các thiết bị của hệ thống HNTH tỉnh Bắc Kạn là tài sản của Nhà nước giao cho Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện quản lý, vận hành. Vì vậy không được sử dụng sai mục đích hoặc tự ý di chuyển, thay đổi vị trí các thiết bị khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý thiết bị.

Đường truyền tín hiệu phục vụ HNTH trực tuyến từ tỉnh đến các huyện là đường truyền luôn được ưu tiên cao nhất, chất lượng đường truyền phải luôn ổn định. Đơn vị được giao quản lý và vận hành hệ thống thiết bị có trách nhiệm phối hợp với Viễn thông Bắc Kạn và Trung tâm Viễn thông các huyện để được cung cấp đường truyền tín hiệu tốt nhất.

Điều khoản thi hành

Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế này.

Căn cứ vào Quy chế này, UBND các huyện xây dựng Quy chế quản lý và vận hành thiết bị HNTH trực tuyến của đơn vị mình đảm bảo an toàn và phát huy được hiệu quả thiết bị.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này trong phạm vi quản lý của mình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh đề nghị các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Lý Hiếu (Văn phòng UBND tỉnh)

Leave a reply